Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Práva

Jaká práva mají soukromé osoby neboli subjekty údajů?

  • právo na přístup k údajům, které jsou o něm shromažďovány – soukromá osoba má právo ověřit si zákonnost zpracování údajů o něm - ideálně on-line formou. Každá osoba má tak např. právo přístupu ke své zdravotní dokumentaci. Osoba má právo být informována o tom, za jakým účelem se jeho osobní informace zpracovávají, jak dlouhou dobu budou uchovávány, jakým subjektům byly nebo budou jeho osobní údaje poskytnuty. Dále má právo vědět, z jakých zdrojů osobní informace o něm evidované pocházejí.
  • právo vznést námitku – jestliže zjistíte, jaké informace o vás subjekt zpracovává a zdá se vám, že některé údaje zpracovává neoprávněně, tj., že nejsou potřebné k účelu, za kterým jsou zpracovávané, můžete vznést námitku proti zpracování. Zpracovatel pak bude muset odůvodnit, proč data zpracovává a jestliže je zpracovává neoprávněně, máte právo na vymazání či právo být zapomenut
  • právo na výmaz svých osobních údajů – soukromé osoby mají právo zažádat o vymazání svých osobních údajů. Případně i právo být zapomenut, pokud neexistují právní důvody pro další zpracování jejich osobních údajů. Právo být zapomenut znamená, že organizace musí vymazat i veškeré odkazy na vaše osobní údaje a všechny kopie. Právo na výmaz lze uplatnit ale jen v tom případě, že už osobní údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány nebo pokud byly zpracovávány protiprávně. Právo na výmaz nelze uplatnit např. pokud se údaje ze zákona musí uchovávat – např. kvůli reklamaci zboží nebo pro účetní účely).
  • právo na opravu chyb ve svých osobních údajích – jestliže máte podezření na nesprávnost vašich údajů, máte právo požádat danou organizaci o opravu údajů
  • právo odmítnout zpracovávání svých osobních údajů – soukromá osoba může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů – přenos osobních údajů od jednoho správce ke druhému
  • právo na omezení zpracování - toto právo můžete uplatnit např. v době, než správce údajů opraví chybu ve vašich údajích nebo v případě, že už pominul účel, pro který byly údaje pořízeny, ale jejich odstranění ještě brání nějaké zákonné důvody

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022